Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Klacht over onvrijwillig verblijf separeercel

Klacht over onvrijwillig verblijf separeercel
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-04-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Onvoldoende gemotiveerde klacht

De rechtbank moet vaststellen dat verzoekster haar klacht niet, althans onvoldoende heeft onderbouwd. Zij stelt weliswaar gedurende welke concrete en in tijd begrensde perioden zij is gesepareerd en in afzondering heeft verbleven en dat de stichting deze maatregelen ten onrechte en bij voortduring heeft toegepast, maar zij onderbouwt niet, hoewel dit wel op haar weg lag, op grond waarvan de rechtbank zou kunnen of moeten concluderen dat geen sprake was van een door verzoekster als gevolg van de stoornis van haar geestvermogens veroorzaakte tijdelijke noodsituatie, zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet Bopz, noch dat de stichting had kunnen volstaan met andere, minder ingrijpende middelen of maatregelen. Bij die stand van zaken staat het uitblijven van enige onderbouwing eraan in de weg dat de rechtbank zich een oordeel kan vormen over de vraag of de beslissing tot toepassing van separatie en afzondering gedurende het hele tijdvak of een gedeelte daarvan, in strijd komt met de vereisten van proportionaliteit, subsidiariteit en doelmatigheid.Dit klemt te meer nu verzoekster zelf stelt dat een rechtsgeldige toepassing van de middelen en maatregelen zoals bedoeld in artikel 39 van de Wet Bopz ‘gedurende bepaalde perioden’ heeft ontbroken. Verzoekster stelt evenwel niet op welke perioden zij doelt en daarmee is voor de rechtbank onduidelijk gebleven of verzoekster hiermee heeft willen verduidelijken dat ‘gedurende bepaalde perioden’ wčl sprake was van een rechtsgeldige toepassing van middelen en maatregelen. Met betrekking tot de afzondering, die kennelijk omstreeks 21 oktober 2013 als dwangbehandeling zoals bedoeld in artikel 38c van de Wet Bopz is voortgezet, overweegt de rechtbank dat verzoekster ook in dit kader haar stelling dat zij ten onrechte langdurig in afzondering heeft verbleven niet heeft onderbouwd. Daarmee stelt zij de rechtbank ook in dat opzicht niet in staat te beoordelen of de dwangafzondering de toets aan artikel 38c van de WetBopz en de eisen van doelmatigheid, proportionaliteit en subsidiariteit kan doorstaan. Gelet op het voorgaande kan de rechtbank niet anders dan deze klacht ongegrond verklaren.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-07-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Optreden politie wordt niet getoetst via bopz

Wanneer de instelling beslist om de politie in te schakelen is het vervolgens aan de politie om een keuze te maken met welke middelen de bijstand wordt verleend. Daarover kan geen klacht op basis van art. 41 wet BOPZ worden ingediend.
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart