Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Nieuwste artikelen

Hieronder vindt u een overzicht van de tien laatst geplaatste documenten.

Mening patient is niet beslissend indien er geen ziektebesef en -inzicht is

wanneer vast staat dat een patiŽnt geen ziektebesef en ziekte-inzicht heeft, is voor het oordeel van de rechtbank niet beslissend dat de patiŽnt zelf van mening is dat ten tijde van de beslissing van de rechtbank geen sprake (meer) is van een stoornis van de geestvermogens;
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Optreden politie wordt niet getoetst via bopz

Wanneer de instelling beslist om de politie in te schakelen is het vervolgens aan de politie om een keuze te maken met welke middelen de bijstand wordt verleend. Daarover kan geen klacht op basis van art. 41 wet BOPZ worden ingediend.
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Motivering meewerken bij weigering

Op 30 maart 2017 is een voorwaardelijke machtiging verleend voor [naam] tot en met 30 september 2017. Deze beschikking is door de Hoge Raad bij beschikking van 29 september 2017 vernietigd en teruggewezen naar de rechtbank wegens motiveringsgebrek. De rechtbank moest aantonen waarom redelijkerwijs is aan te nemen dat [naam] de voorwaarden zal naleven. Daarnaast is een nieuw verzoek gedaan voor een nieuwe voorwaardelijke machtiging. De voorwaardelijke machtiging is alsnog verleend en de nieuwe voorwaardelijke machtiging daaropvolgend.
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

art 35 BOPZ geen grondslag bij te late aanvraag VM door geneesheer-directeur

Met de rechtbank overweegt het hof dat het niet de verantwoordelijkheid van de officier van justitie is om op eigen initiatief vůůr het verstrijken van de termijn van de voortzetting van de inbewaringstelling een verzoek om een voorlopige machtiging bij de rechtbank in te dienen. De termijnbewaking is een verantwoordelijkheid van de geneesheer-directeur van de instelling, waar een krachtens de Wet Bopz opgenomen patiŽnt verblijft. In beginsel is het dan ook aan de geneesheer-directeur om tijdig bij de officier van justitie te verzoeken om een (aansluitende) rechterlijke machtiging. De officier van justitie heeft, nadat hij het bericht van [instelling 2] had ontvangen, vervolgens tijdig het verzoek tot het verlenen van de voorlopige machtiging bij de rechtbank ingediend. Gelet op het voorgaande is niet gebleken dat, zoals betrokkene stelt, de officier van justitie artikel 31 lid 2 Wet Bopz niet in acht heeft genomen dan wel dat de officier van justitie op enigerlei andere wijze iets te verwijten valt. Betrokkene had zelf bij de geneesheer-directeur om ontslag uit de instelling kunnen verzoeken, toen haar verblijf niet (meer) berustte op een rechterlijke beslissing. Naar het oordeel van het hof is de door betrokkene gestelde schade dan ook niet ontstaan doordat de officier van justitie een van de bepalingen in hoofdstuk II van de Wet Bopz niet in acht heeft genomen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Schadevergoeding vanwege onrechtmatig verblijf crisisopvang

Betrokkene (een Egyptische vluchteling) heeft gedurende bijna 77 dagen op de (gesloten) crisisopvang van een psychiatrisch ziekenhuis verbleven, alwaar hij nagenoeg geen vrijheden had, zonder dat er overigens een BOPZ-machtiging voor hem was afgegeven. Dat is in strijd met art. 5 EVRM. Dat betrokkene een verstandelijke beperking heeft doet daaraan niet af, omdat niet is vastgesteld dat er sprake was van een geestesstoornis terwijl er ook geen sprake was van curatele, bewind of mentorschap. Door zijn verstandelijke beperking en de taalbarriere kan niet worden gezegd dat betrokkene feitelijk toestemming heeft gegeven voor dit verblijf in het ziekenhuis. Er was daarom sprake van onrechtmatige vrijheidsbeneming c.q. - beperking, waaraan de zorgvuldigheid en goede bedoelingen van het ziekenhuis, noch het feit dat betrokkene geen andere verblijfplaats had en verblijf buiten het ziekenhuis risicoís voor hem meebracht, niet afdoen. Het verblijf kan niet worden gebaseerd op de WGBO, omdat daarin geen regeling is opgenomen van een procedure tot vrijheidsbeneming, hetgeen art. 5 lid 1 EVRM wel vereist.
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Symptomen geestesstoornis hoeven niet continu aanwezig te zijn

Voor de beoordeling van dat laatste zijn ook relevant de zogenaamde íbeloopkenmerkení , dus: de ontwikkeling van de geestesstoornis in de tijd;
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Bij alcoholverslaving is bijkomende psychiatrische stoornis vereist

In dit geval is weliswaar vastgesteld dat er bij de patiŽnt sprake was van een alcoholverslaving, maar van comorbiditeit was geen sprake, omdat slechts werd gesproken over een ívermoedení van een persoonlijkheidsstoornis en die stoornis dus niet daadwerkelijk was vastgesteld. Bovendien is noch uit de geneeskundige verklaring, noch uit hetgeen de psychiater ter zitting heeft verklaard, af te leiden dat er bij de vastgestelde alcoholafhankelijkheid sprake is van een dusdanige ernstige stoornis, dat zij de gevaarvolle daden van betrokkene overwegend beheerst. In feite verruimt de Hoge Raad daarmee - hetgeen zij al eerder had gedaan - het gevaarscriterium bij alcoholverslaving uit 2005 met een zodanige ernstige alcoholverslaving (zonder bijkomende psychiatrische stoornis) dat die verslaving de gevaarvolle daden van de patiŽnt overwegend beheerst.
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Maatschappelijk ten gronde gaan

Van ímaatschappelijk ten gronde gaaní is sprake wanneer de patiŽnt als gevolg van zijn stoornis zijn werkkring, woning, vermogen, gezin of contacten met familie, buren en vrienden verliest en ongewenst in een maatschappelijk isolement raakt
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Een enkele poging om betrokkene te spreken is onvoldoende

Een enkele poging om betrokkene te spreken is onvoldoende
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-12-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Ondertekening geneeskundige verklaring door specialist ouderengeneeskunde ipv geneesheer-directeur

Ondertekening geneeskundige verklaring door specialist ouderengeneeskunde ipv geneesheer-directeur
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-12-2017, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart