Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Publicaties

Publicaties binnen het geselecteerde onderwerp.

Aansprakelijkheid van werkgevers

Een werkgever krijgt in het arbeidsovereenkomstenrecht bijzondere verplichtingen opgelegd. Op grond van art. 7:658 BW is een werkgever verantwoordelijk voor het creŰren en onderhouden van een veilige werkplek. Op de werkgever rust een zorgplicht, die moet voorkomen dat werknemers schade lijden in de uitoefening van hun werkzaamheden. Wordt deze zorgplicht geschonden, dan is de werkgever, behoudens enkele uitzonderingen, aansprakelijk en gehouden de schade te vergoeden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vergoeding van psychisch letsel door de werkgeverDit document is beveiligd

Een werknemer die psychisch ziek is geworden door zijn werk kan hiervoor onder bepaalde voorwaarden een vergoeding verkrijgen van zijn werkgever. Dit kan een schadevergoeding zijn gebaseerd op foutaansprakelijkheid van de werkgever of op diens kwalitatieve aansprakelijkheid voor gedragingen van zijn werknemers, een ontslagvergoeding of een vergoeding krachtens een door de werkgever te bekostigen verzekering. Het is in zijn algemeenheid bezien niet noodzakelijk om aan de vergoeding van psychisch letsel aanvullende of strengere eisen te stellen dan aan de vergoeding van fysiek letsel. Wel dient steeds zorgvuldig te worden vastgesteld of daadwerkelijk sprake is van psychische ziekte en daarmee van schade en of de werkgever een verwijt valt te maken van het ontstaan van de psychische ziekte. Dit betoogt Marlies Vegter in het proefschrift waarop zij op 26 september 2005 is gepromoveerd aan de Vrije Universiteit te Amsterdam. Promotoren waren prof. mr A.J. Akkermans en prof. mr G.J.J. Heerma van Voss. In het eerste deel van haar proefschrift bespreekt Vegter welke systemen en procedures er in het Nederlandse, Engelse en Duitse en in het recht van de Verenigde Staten bestaan voor de vergoeding van psychisch letsel en welke vereisten binnen die systemen worden gesteld aan een vordering tot vergoeding van psychisch letsel door de werkgever. In het tweede deel van het boek wordt besproken in hoeverre psychisch letsel als gevolg van zes mogelijke oorzaken ervan voor vergoeding in aanmerking kan komen. De zes oorzaken zijn psychische ziekte door het meemaken van een schokkende gebeurtenis op het werk (een ongeval, overval, bedreiging, zelfdoding bij machinisten e.d.), angstschade (psychisch letsel door de angst om een levensbedreigende ziekte als mesothelioom of AIDS te krijgen), overbelasting/een te hoge werkdruk/stress, seksuele intimidatie en intimidatie op grond van ras, pesten, en ten slotte personeelsbeslissingen, bijvoorbeeld ten aanzien van ontslag, reorganisatie, overplaatsing, schorsing en dergelijke. In dit deel wordt besproken welke criteria rechters toepassen bij de vraag of psychisch letsel als gevolg van ò® van deze oorzaken voor vergoeding in aanmerking komt en welke criteria zij idealiter zouden moeten toepassen. De conclusie is dat psychisch letsel in beginsel op dezelfde voet voor vergoeding in aanmerking moet kunnen komen als fysiek letsel, mits zorgvuldig is vastgesteld of er daadwerkelijk sprake is van letsel en of de werkgever in zijn zorgplicht is tekortgeschoten. Een systeem waarbij een psychisch zieke werknemer in aanmerking komt voor een vergoeding 'alleen' omdat hij ziek is geworden door het werk en zonder dat is vastgesteld of de werkgever van het ontstaan van de ziekte een verwijt treft, werkt niet goed bij psychisch letsel omdat het in de meeste gevallen ondoenlijk is om de causale relatie tussen werk en psychische ziekte vast te stellen zonder daarbij de zorgplicht van de werkgever te betrekken.
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

UWV aansprakelijk voor schade door verergeren burn-out

Door de lange onzekerheid Ún deze naar de mening van de werknemer volledig onjuiste uitkomst, verergerden zijn klachten en is hij (alsnog) volledig arbeidsongeschikt geworden. De man stapte daarop naar de raad van Toezicht Arbeidskundigen. Deze stelde de werknemer in het gelijk en oordeelde dat de arbeidsdeskundige inadequaat had gehandeld en tot de verkeerde conclusie was gekomen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

De werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen in het schemergebied tussen werk en priv´┐Ż

De scriptie gaat over de werkgeversaansprakelijkheid voor ongevallen die werknemers kunnen overkomen in het schemergebied tussen werk en priv´┐Ż. In dat kader worden de volgende categorie´┐Żn ongevallen besproken: in ´┐Żpriv´┐Ż-situaties´┐Ż, tijdens dienstreizen, tijdens bedrijfsuitjes en bij deelname aan het verkeer. De (eventuele) aansprakelijkheid van de werkgever kan dan worden gebaseerd op art. 7:658 BW en/of art. 7:611 BW. Bij ongevallen in priv´┐Ż-situaties kan de werkgeversaansprakelijkheid worden gebaseerd op art. 7:611 BW. Bij ongevallen tijdens dienstreizen is er naast de lagere jurisprudentie, maar ´┐Ż´┐Żn arrest van de Hoge Raad. Daaruit blijkt dat de aansprakelijkheid gebaseerd kan worden op art. 7:611 BW, op grond waarvan de werkgever naast een zorg- of preventieplicht ook een verzekeringsplicht heeft. Ook bij bedrijfsuitjes is er maar ´┐Ż´┐Żn arrest van de Hoge Raad, waaruit volgt dat aansprakelijkheid ex art. 7:611 BW mogelijk is bij schending van de zorg- en preventieplicht. Bij de werkgeversaansprakelijkheid voor verkeersongevallen wordt er onderscheid gemaakt in gewoon woon-werkverkeer, bijzonder woon-werkverkeer en werk-werkverkeer. Voor de eerste categorie ongevallen bestaat er geen werkgeversaansprakelijkheid. De tweede categorie wordt gelijkgesteld met werk-werkverkeer. Nu de werknemer bij de bescherming van art. 7:658 BW geen baat heeft, rust er dan op de werkgever een verzekeringsplicht ex art. 7:611 BW.
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-09-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verhaal van werkgerelateerde schade

Verhaal van werkgerelateerde schade
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart