Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Ongeval tijdens bedrijfsuitje; werkgever aansprakelijk ogv 7:611 BW

Werkgeversaansprakelijkheid voor letselschade van werknemer na ongeval tijdens bedrijfsuitje (rollerskateles) wegens schending van een op eisen van goed werkgeverschap ex art. 7:611 BW gebaseerde zorg- en preventieplicht; geen toepasselijkheid van art. 7:658 BW.
Bekijk het document.

Geplaatst op 14-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Rugklachten na rugbelastend werk

Rugklachten na rugbelastend werk; causaal verband, maatstaf; stelplicht en bewijslastverdeling, omkeringsregel?; passeren van een bewijsaanbod; beleidsvrijheid (appel)rechter tot inwinnen van gevraagd deskundigenbericht.
Bekijk het document.

Geplaatst op 23-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Blootstelling werknemer aan gevaarlijke stoffen

Blootstelling werknemer aan gevaarlijke stoffen
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen eigen schuld bij werkgeversaansprakelijkheid bedrijfsongeval

Het is vaste rechtspraak dat uit het specifieke beschermingskarakter van artikel 7:658 BW volgt dat medeschuld van de werknemer aan het ongeval, niet bestaande in opzet of bewuste roekeloosheid, niet tot een verminderde aansprakelijkheid en schadevergoedingsplicht van de werkgever leidt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verlies deel vinger na schuiven lading in goederenlift

Assistent bedrijfsleider bij een tuincentrum verliest een deel van de wijsvinger van zijn rechterhand doordat de lading van een goederenlift is gaan schuiven en de lift ontzet is geraakt. Werkgever wordt op grond van artikel 7:658 BW aansprakelijk geacht voor de door dit ongeval ontstane schade.
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Inlener aansprakelijk voor letsel werknemer na ongeval met busje

Onrechtmatige daad. Niet op art. 7:611 BW, maar op art. 6:162 BW gebaseerde aansprakelijkheid van inlener voor ongeval met voor dagelijks vervoer van en naar werk ter beschikking gesteld busje, bij toerbeurt bestuurd door ingeleende en werknemers. Ten tijde van ongeval bestuurd door ingeleende voor wie geen passende verzekering was afgesloten (vgl. HR 12 januari 2001, NJ 2001, 253 voor procedure tegen werkgever).
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Nalaten waarschuwing leidt tot tekortschieten zorgplicht werkgever

Val van triltafel tijdens gesprek met mobiele telefoon. Instructieverplichting werkgever ten aanzien van gebruik van mobiele telefoon. Instructieverplichting gehouden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 22-09-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Werkgever aansprakelijk voor burn-out werknemer, ook zonder dat werknemer had aangegeven het werk niet aan te kunnen

Burn-out van werknemer. Werknemer stelt werkgever aansprakelijk wegens schending van zorgplicht in een situatie dat werknemer niet de indruk wekte het werk niet aan te kunnen. Persoonskenmerken van werknemer
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Werkgever had aanwijzingen moeten geven over gebruik huishoudtrap

Arbeidsongeval: val van huishoudtrap. Potentieel gevaarlijke situatie. Zorgplicht werkgever
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-04-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Postbode glijdt uit in sneeuw; geen aansprakelijkheid

Werkgeversaansprakelijkheid. Letsel werknemer door uitglijden tijdens te voet bezorgen van post. Uit goed werkgeverschap voortvloeiende verzekeringsverplichting beperkt tot verkeersongevallen. Algemene verzekeringsplicht in strijd met strekking art. 7:658 BW. Taak wetgever; algemene regeling voor bescherming tegen risico van ongevallen gaat rechtsvormende taak rechter te buiten. Afbakening verzekeringsverplichting nodig met oog op rechtszekerheid en hanteerbaarheid recht.
Bekijk het document.

Geplaatst op 13-11-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Manege is ogv artikel 7:658 lid 4 BW volledig aansprakelijk voor door vrijwilligster geleden schade na val van paard

3.7 Zoals blijkt uit de wetsgeschiedenis (Tweede Nota van Wijzigingen, kamerstukken II 1997-1998, 25 263 nr 14 p.6) is met art. 7:658 lid 4 BW beoogd dat de vrijheid van degene die een beroep of bedrijf uitoefent om te kiezen voor het laten verrichten van werk door werknemers of anderen, niet van invloed behoort te zijn op de rechtspositie van degene die het werk verricht en betrokken raakt bij een arbeidsongeval of anderszins schade oploopt. [ge´ntimeerde] heeft onbestreden gesteld dat het testen van nieuwe paarden behoort tot de werkzaamheden die op de manege werden uitgevoerd door personeel dat wel een arbeidsovereenkomst met de manege heeft. Tegenover de uiteenzetting van de aard en de omvang van de door [ge´ntimeerde] in de manege verrichte werkzaamheden heeft Manege Spaarnwoude onvoldoende gesteld om aan te nemen dat deze incidenteel van aard waren. Dat [ge´ntimeerde] van dit vrijwilligerswerk haar hobby maakte en daarvoor geen directe geldelijke beloning ontving ľ met dien verstande dat zij tegen gereduceerd tarief gebruik mocht maken van een paard dat eigendom was van de manege - vormt, gelet op de hiervoor vermelde strekking van art. 7:658 lid 4 BW, geen reden om haar de bescherming van deze wetsbepaling te onthouden. Het beroep van Manege Spaarnwoude erop [ge´ntimeerde] haar vrijwilligerswerk verrichtte voor [X]] in het kader van zijn privÚ liefhebberij, het vierspanteam, gaat naar het oordeel van het hof niet op. Aan het maken van dit onderscheid staan in de weg de verwevenheid tussen het vierspanteam en Manege Spaarnwoude, waarvan de vermelding op haar website ook blijk geeft, en de onweersproken beschrijving van de aard en de omvang van de werkzaamheden die [ge´ntimeerde] verrichtte, los van die in verband met het vierspanteam. Te minder reden is er om dit verschil aan te brengen nu het Manege Spaarnwoude is die [ge´ntimeerde] als tegenprestatie voor haar vrijwilligerswerk de gelegenheid heeft geboden tegen gereduceerd tarief gebruik te maken van een haar toebehorend paard. De conclusie is dan ook dat art. 7:658 lid 4 BW in het onderhavige geval van toepassing is.
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-04-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Werkgever niet aansprakelijk na vallen van stapel pallets nu deze de nodige maatregelen heeft genomen om te voorkomen dat werknemer schade lijdt

Chauffeur van reachtruck loopt letsel op wanneer hij probeert een stapel pallets tegen te houden die dreigt te vallen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-04-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

ZZP-arrestĺ Davelaar/Allspan van 23 maart 2012: het toepassingsbereik van lid 4 van art. 7:658 BW kan zich ook uitstrekken over ZZP-ers

Werkgeversaansprakelijkheid voor personen die buiten dienstbetrekking voor opdrachtgever werkzaamheden verrichten in uitoefening van diens beroep of bedrijf? Art. 7:658 lid 4 BW. Zorgplicht opdrachtgever voor persoon die voor zijn veiligheid afhankelijk is van degene voor wie hij de werkzaamheden verricht. Beroeps- of bedrijfsuitoefening van opdrachtgever.
Bekijk het document.

Geplaatst op 17-05-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen schending zorgplicht school voor voetbal tegen surveillerende leraar

Geen schending zorgplicht school voor voetbal tegen surveillerende leraar
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Werkgever aansprakelijk voor gebrekkige heggenschaar

Werkgever aansprakelijk voor gebrekkige heggenschaar
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-01-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart