Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Praktische tips voor schuldeisers

De economische crisis houdt aan, en de betalingsmoraliteit laat te wensen over. Deze factoren zijn van negatieve invloed op het debiteurenrisico. Met andere woorden, het risico dat vorderingen (langer) onbetaald blijven neemt toe.

"Wanbetaling kan leiden tot faillissement.”

Het onbetaald blijven van vorderingen kan ondermeer leiden tot liquiditeitsproblemen en zelfs tot een faillissement van de schuldeiser.
Een gezonde onderneming valt of staat met het beperken van het debiteurenrisico door middel van een goeddebiteurenbeheer.

Tips voor een goed debiteurenbeheer
Wat goed debiteurenbeheer betreft hebben wij de volgende tips:

 • Kies de klanten met zorg uit. Niet de omzet, maar de uiteindelijke winst is bepalend voor het resultaat van de onderneming. Onbetaalde omzet drukt de winst en daarmee het resultaat.
 • Kom goede verkoop- en leveringsvoorwaarden met de klant overeen. Wees duidelijk wat betreft de betaaltermijn, de rentevergoeding, het eigendomsvoorbehoud, enzovoort.
 • Beding zonodig betalingszekerheid in de vorm van een (bank)garantie of van een hypotheek en/of pandrecht op de (on)roerende goederen en/of vorderingen van de klant. Indien de klant uiteindelijk niet betaalt dan kan de vordering bij voorrang worden verhaald op de goederen van de klant.

Tips bij wanbetaling van debiteuren
Wat wanbetaling van debiteuren betreft moet u het volgende in gedachten houden:

 • Haal de geleverde goederen bij de klant op. Dit kan in beginsel alleen als een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen (de klant wordt niet eerder eigenaar van de geleverde producten dan nadat hij deze heeft betaald) én als de klant aan afgifte medewerking verleent. Als een eigendomsvoorbehoud is overeengekomen, dan kan ook bij faillissement van de klant aanspraak worden gemaakt op afgifte (de goederen vallen in dat geval niet in de boedel).
 • Maak aanspraak op (overeengekomen) rentevergoeding. Vanaf de vervaldatum van de aan de vordering ten grondslag liggende facturen, kan aanspraak worden gemaakt op een rentevergoeding. Bij een zakelijke vordering kan aanspraak worden gemaakt op de zogenaamde wettelijke handelsrente. Vanaf 1 januari 2012 bedraagt deze maar liefst 8 % per jaar! In andere gevallen kan aanspraak worden gemaakt op de wettelijke rente: 4 % per jaar. Mits dit met de klant is overeengekomen, al dan niet middels de algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden, kan zonodig aanspraak worden gemaakt op een hogere rentevergoeding.
 • Laat u niet met een kluitje het riet insturen en neem geen genoegen met ‘ongefundeerde uitstelsmoesjes’. Maak duidelijke betalingsafspraken met de klant en confronteer de klant met deze afspraken indien ze niet worden nagekomen. Een persoonlijke en rechtstreekse benadering levert doorgaans meer resultaat op dan het versturen van een brief: een brief kan ongeopend terzijde worden gelegd maar een telefoontje kan doorgaans niet worden genegeerd.
 • Laat zonodig beslag leggen op bezittingen van de klant. Dit is in beginsel alleen aan te bevelen bij een vordering van enige omvang én in het geval met enige mate van zekerheid is in te schatten dat het beslag ook doel zal treffen. Beslag laten leggen onder de huisbankier van de klant, die in zwaar weer verkeert, is doorgaans niet zinvol: de klant staat ongetwijfeld in het rood zodat een beslag geen doel zal treffen.
 • Laat adequate incassomaatregelen treffen. Een zorgvuldig incassobeleid kenmerkt zich door stipte opvolging, en leidt in veel voorkomende gevallen tot betaling terwijl andere schuldeisers het nakijken hebben. Ook hier kan gelden: ‘degene die het eerst komt, die het eerste maalt’. Anders dan veelal verondersteld wordt, leidt een goed incassobeleid niet tot verlies van klanten!
 • Vraag zonodig het faillissement van de klant aan. Een faillissementsaanvraag wil een onwillige klant nog wel eens op andere gedachten brengen.
 • Indien de klant een rechtspersoon is, zoals een besloten vennootschap, kan men bij uitblijven van de betaling onderzoeken of de bestuurder aansprakelijk kan worden gesteld. Een bestuurder kan ondermeer aansprakelijk zijn indien hij namens de vennootschap verplichtingen met derden aangaat terwijl hij op dat moment wist of behoorde te weten dat de rechtspersoon die afspraken niet na zou kunnen komen.
 • Doe zo mogelijk een beroep op een retentierecht. Indien de vordering betrekking heeft op goederen die de schuldeiser van de klant onder zich heeft, dan kan onder voorwaarden een beroep worden gedaan op het retentierecht: de goederen hoeven niet eerder afgegeven te worden dan na betaling.

Te Biesebeek Incasso heeft ruime ervaring met het incasseren van vorderingen. Voor een professionele en snelle aanpak op basis van "no cure, no pay” bent u bij Te Biesebeek Incasso aan het juiste adres!

Geplaatst op 22-06-2012, door Te Biesebeek Advocaten & Incasso D. te Biesebeek, Te Biesebeek Advocaten & Incasso

Snelle links

Deze website

 • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart