Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Informatie

Juridische informatie binnen het geselecteerde onderwerp

Medeplegen zonder betrokkenheid bij uitvoering

Ook bij het ontbreken van een actieve feitelijke bijdrage aan het delict zelf, waarvan men echter wel op de hoogte is en waarvan men zich niet distantieert, van medeplegen sprake zijn.(de Hullu, Materieel strafrecht, 3e druk, blz. 423) Wel moet dan een voldoende nauwe en bewuste samenwerking zijn vastgesteld. Die compenseert dan als het ware het feit dat de verdachte niet of slechts in beperkte mate direct bij de uitvoering betrokken is. Als van zodanige samenwerking sprake is, is het dus niet per se nodig dat de medepleger een actief aandeel heeft in de feitelijke uitvoering van het delict of zelfs maar ter plaatse aanwezig is.(HR 17 november 1981, NJ 1983, 84; HR 15 april 1986, NJ 1986, 740)
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Dubbele opzet vereist voor medeplegen

Voor medeplegen geldt een dubbel opzetvereiste: het opzet op de onderlinge samenwerking en opzet op de verwezenlijking van het grondfeit. Dit één en ander ligt gezamenlijk reeds besloten in de voor medeplegen geldende voorwaarde dat sprake moet zijn van een "bewuste en nauwe samenwerking" met betrekking tot - en dit kan niet anders - het begaan van het grondfeit. Dit opzet kan volgens De Hullu vrij globaal zijn; een wat andere afloop en invulling van het grondfeit dan de medepleger voor ogen stond, zit in het opzet van de medepleger ingebakken.(De Hullu, a.w., p. 428) Voorts is niet vereist dat de verdachte op de hoogte is van de precieze gedragingen van zijn mededaders.(HR 10 april 2007, LJN AZ5713, NJ 2007/224) Zo kunnen verschillen worden weggewerkt via het voorwaardelijk opzet en de medepleger strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld voor de handeling van de feitelijk pleger voor zover deze binnen het gezamenlijk opzet kan worden gebracht. Indien echter het opzet onderling teveel of wezenlijk uiteenloopt en de feitelijk pleger substantieel verder gaat dan waarop het opzet van de medepleger is gericht, kan de medepleger daarvoor niet strafrechtelijk aansprakelijk worden gesteld en moet de medepleger naar zijn eigen opzet worden beoordeeld en gekwalificeerd. Alsdan kan geen 'bewuste en nauwe samenwerking' worden aangenomen en bepaalt het eigen opzet van de medepleger, en niet het opzet van de ander, de eigen aansprakelijkheid.(Zie NLR, aant. 25 bij art. 47)
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-06-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Grenzen aan medeplegen; HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474

Grenzen aan medeplegen; HR 2 december 2014, ECLI:NL:HR:2014:3474
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-03-2015, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart