Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Procedure en termijnen voorarrest

Inverzekeringstelling
De verzekering stelling kan maximaal drie dagen duren. In uitzonderlijke gevallen kan de officier van justitie de termijn van de inverzekeringstelling met drie dagen verlengen. De verzekering stelling wordt veelal ondergaan op het politiebureau.

Gedurende de verzekeringstelling zal politie onderzoek doen. De verdachte wordt onder meer gehoord over de strafbare feiten waarvan hij verdacht wordt.


Rechter-commissaris - bewaring

De wet schrijft voor dat een verdachte binnen 3 dagen en 15 uur moet worden voorgeleid bij de rechter-commissaris. Deze toetst of de inverzekeringstelling rechtmatig is geweest, maar hij zal indien de officier van justitie daarom heeft gevraagd ook beoordelen of de verdachte nog langer in voorarrest moet blijven. De rechter-commissaris kan bevelen dat u voor maximaal 14 dagen in bewaring wordt gesteld.

 

De rechter-commissaris beoordeelt allereerst of er ernstige bezwaren bestaan voor de feiten waarvan de verdachte wordt beschuldigd. Wat precies onder ernstige bezwaren moet worden verstaan, is niet uitgewerkt in de wet of in de jurisprudentie. Er moet meer verdenking bestaan dan een redelijke vermoeden dat de verdachte het feit heeft gepleegd, maar er is geen wettig en overtuigend bewijs vereist. Dat is pas vereist wanneer de zaak later inhoudelijk wordt behandeld door de rechter.

 

Naast ernstige bezwaren moet er ook gronden zijn voor het langer voortduren van het voorarrest. Het gaat om de volgende gronden:

         Ernstig gevaar voor vlucht

         Feit waarop 12 jaar of meer maximum gevangenisstraf is gesteld en het tot maatschappelijke onrust zou leiden wanneer de verdachte in vrijheid zou worden gesteld

         Gevaar voor herhaling van een feit waarop 6 jaar of meer maximum gevangenisstraf staat, of een feit waardoor de gezondheid of veiligheid in gevaar kan worden gebracht of algemeen gevaar voor goederen kan ontstaan

         Eerdere veroordeling van minder dan 5 jaar geleden voor bedreiging, mishandeling, diefstal, verduistering, oplichting, vernieling, of heling

         Onderzoek dat de politie nog moet verrichten, dat mogelijk bij invrijheidstelling van de verdachte zou kunnen worden gefrustreerd of belemmerd

 

De bewaring wordt ondergaan in een Huis van Bewaring. Dit is een gevangenis waar onder andere verdachten die in voorarrest zitten worden geplaatst.

 

Schorsing van de voorlopige hechtenis

Wanneer de rechter-commissaris de bewaring voor 14 dagen verleent, kan hij deze onmiddellijk of op een later tijdstip schorsen. Schorsing vindt veelal plaats vanwege de persoonlijke omstandigheden van de verdachte, bijvoorbeeld wanneer de verdachte werk of een eigen onderneming heeft of naar school moet.

 

Aan de schorsing kunnen ook voorwaarden worden verbonden zoals een straat- en contactverbod, meldingsplicht bij de politie, huisarrest, etc.

 

Raadkamer - gevangenhouding

Binnen de 14 dagen van de bewaring moet de voorlopige hechtenis opnieuw worden getoetst door de raadkamer van de rechtbank indien de officier van justitie de verdachte langer wilt vasthouden. Beoordeeld wordt wederom of er nog voldoende ernstige bezwaren bestaan voor het langer voortduren van het voorarrest. Hoe langer het voorarrest duurt, des de zwaarder worden de eisen die aan verdenking gesteld worden.

Naast de ernstige bezwaren moeten verder ook nog gronden aanwezig zijn voor voorlopige hechtenis. Ook nu kan de advocaat een verzoek doen om de voorlopige hechtenis te schorsen wegens de persoonlijke omstandigheden van de verdachte.

De rechtbank kan de gevangenhouding direct voor 90 dagen bepalen, maar kan ook telkens het voorarrest voor 30 of 60 dagen verlengen.

 

Hoger beroep

Tegen de beslissing van de rechter-commissaris kan de verdachte niet in hoger beroep. Hoger beroep kan wel worden ingesteld tegen de beslissing tot gevangenhouding van de raadkamer van de rechtbank. Omdat de verdachte slechts eenmaal in hoger beroep kan, dient in goed overleg met de advocaat te worden bekeken wanneer hoger beroep strategisch het meest verstandig is.

 

Na 90 dagen gevangenhouding
Na 90 dagen gevangenhouding (dus max 3+14+90=107 dagen voorarrest) wordt de strafzaak inhoudelijk behandeld, tenzij het voorbereidend onderzoek van het Openbaar Ministerie nog niet is afgerond, of dat de verdediging (nadere) onderzoekswensen heeft. De strafzaak kan dan pro forma worden behandeld.
Bij een pro forma zitting kan de verdediging opnieuw om opheffing of schorsing van de voorlopige hechtenis vragen.

Wanneer de rechtbank besluit dat de verdachte in voorarrest moet blijven, kan de rechtbank het voorarrest telkens met maximaal 90 dagen verlengen.

 

Geplaatst op 14-03-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart