Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Opzet bij geestelijke stoornis

De aanwezigheid van een ernstige geestelijke stoornis kan slechts dan aan de bewezenverklaring van het opzet in de weg staat indien bij de verdachte ten tijde van zijn handelen ieder inzicht in de draagwijdte van zijn gedragingen en de mogelijke gevolgen zou hebben ontbroken (vgl. onder meer HR 14 december 2004, LJN AR3226, NJ 2006, 448). Daarvan zal overigens slechts bij hoge uitzondering sprake zijn. In die zaak speelde het opzetvraagstuk en de toerekenbaarheid na drank- en medicijngebruik
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Schieten tijdens slaapwandelen

Prof. dr. H.L.J.G. Merckelbach een rapport, gedateerd 18 februari 2009, opgemaakt, waarin hij tot de conclusie komt dat de beide voornoemde deskundigen er NIET in zijn geslaagd om aannemelijk te maken dat verdachte ten tijde van het delict een – door dissociatie c.q. PTSS gecompliceerde – episode van slaapwandelen doormaakte, die controleverlies met zich meebracht.
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-03-2010, door Beheerder,

Volledig ontoerekeningsvatbaar

Voorbeelden uit de jurisprudentie van verdachten die volledig ontoerekeningsvatbaar zijn verklaar
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Opname psychiatrisch ziekenhuis

Opname psychiatrisch ziekenhuis; overzicht relevante jurisprudentie
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen medewerking onderzoek geestvermogen en toerekenbaarheid

Geen medewerking onderzoek geestvermogen en toerekenbaarheid; langdurige gevangenisstraf
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verweer moord tijdens blackout verworpen

Hoewel betr. tijdens zijn verblijf in het PBC een psychotisch toestandsbeeld heeft getoond, zijn er geen duidelijke aanwijzingen dat betr. ten tijde van de ten laste gelegde feiten psychotisch of anderszins gestoord was
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verdachte handelde planmatig en opportunistisch, berekende zijn kans op ontdekking

De rechtbank onderschrijft de overwegingen en de conclusie van de psychiater en acht verdachte licht verminderd toerekeningsvatbaar ten aanzien van alle bewezen verklaarde feiten. Daartoe overweegt de rechtbank dat de mate van toerekeningsvatbaarheid wordt bepaald door de mate waarin verdachte nog vrij was zijn wil te bepalen en op basis daarvan gedragskeuzes te maken. Hij handelde planmatig en opportunistisch, berekende zijn kans op ontdekking (en verzamelde daarom bewust beelden van jonge kinderen met een verstandelijke beperking) en realiseerde zich dat hij op het verkeerde pad was (en zocht daarom ook hulp bij bijvoorbeeld Novadic). De rechtbank schat zijn wilsvrijheid en daarmee het te maken schuldverwijt groter in dan door de psychologe is gesteld. Met de psychiater is de rechtbank van oordeel dat verdachte in belangrijke mate verantwoordelijk kan worden gehouden voor zijn daden. Op grond van de voorgaande overwegingen acht de rechtbank verdachte strafbaar voor de bewezen verklaarde feiten.
Bekijk het document.

Geplaatst op 12-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Causaal verband psychiatrische stoornis en feit niet zodanig dat verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was

Causaal verband psychiatrische stoornis en feit niet zodanig dat verdachte volledig ontoerekeningsvatbaar was
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Recidiverisico en gevaarscriterium

Recidiverisico en gevaarscriterium
Bekijk het document.

Geplaatst op 11-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Pro Justitia rapportage bevat teveel gissingen, vermoedens en subjectieve oordelen

Volgens het gerechtshof hebben de gedragsdeskundigen van Pro Justitia teveel waarde gehecht aan 'vermoedens, gissingen en subjectieve oordelen' van geïnterviewden
Bekijk het document.

Geplaatst op 29-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid; Alleen OVAR, Bijenkorfzaak

Tijdelijke ontoerekeningsvatbaarheid; Alleen OVAR, Bijenkorfzaak
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-09-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verweer bewijsuitsluiting rapportages ivm in strijd met onschuldpresumptie verworpen

De kennelijk aan het middel ten grondslag liggende opvatting dat art. 6 EVRM meebrengt dat het het Hof niet vrijstond acht te slaan op rapporten van deskundigen, vzv. zij bij de beoordeling van de persoonlijkheid van verdachte zijn uitgegaan van de toentertijd bestaande verdenking jegens verdachte van strafbare feiten, terzake waarvan hij nadien is vrijgesproken of terzake waarvan anderszins geen veroordeling is gevolgd, is onjuist.
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-09-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Gedragsdeskundigen mogen bij hun advies gebruik maken van rapporten van minder recente datum, m.n. niet indien deze (nog steeds) inzicht verschaffen in de psychische gesteldheid

Vervolg op Tolbertzaak, HR LJN BD2775. 1. Advies a.b.i. art. 37a.3 Sr jo. 37.2 Sr. Met art. 37.2 Sr is niet onverenigbaar dat gedragsdeskundigen bij hun advies gebruik maken van rapporten van minder recente datum, m.n. niet indien deze (nog steeds) inzicht verschaffen in de psychische gesteldheid van de verdachte t.t.v. het strafbare feit. ’s Hofs oordeel dat de omstandigheid dat het op 30 december 2009 uitgebrachte PBC-rapport ten dele is gebaseerd op het daaraan voorafgaande PBC-rapport van 13 januari 2006 er niet aan in de weg staat dat het PBC-rapport van 30 december 2009 is aan te merken als een rapport a.b.i. art. 37a.3 in verbinding met art. 37.2 Sr getuigt niet van een onjuiste rechtsopvatting. Dat oordeel is evenmin onbegrijpelijk en gelet op ’s Hofs vaststellingen toereikend gemotiveerd. 2. Vordering b.p. HR doet wat het Hof had behoren te doen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-04-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Psychose na cannabisgebruik; culpa in causa

Culpa in causa: zwaar lichamelijk letsel door schuld, art 308 Sr. Zwaar lichamelijk letsel door schuld doordat verdachte na gebruik van cannabis in een psychose uit het raam is gesprongen en daarbij terecht kwam op het slachtoffer, dat daardoor een dwarslaesie heeft opgelopen. Verdachte is ontoerekeningsvatbaar door de psychose. Toch is het aan zijn schuld te wijten aangezien hij door middelengebruik zichzelf in een psychose heeft gebracht.
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vordering achterwege laten VI vanwege mogelijk ongewenstverklaring afgewezen

Vordering OM tot geheel achterwege laten van de voorwaardelijke invrijheidstelling afgewezen. Dat veroordeelde volgens de politie tot ongewenst vreemdeling zal worden verklaard ligt aan de vordering ten grondslag.
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-08-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart