Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Strafmaatverweren kinderporno

Slechts uit nieuwsgierigheid
LJN: BN3858, Rechtbank Dordrecht, 10 augustus 2010
De rechtbank acht aannemelijk dat verdachte heeft gehandeld uit nieuwsgierigheid en niet uit pedoseksuele belangstelling. Voor zodanige pedoseksuele belangstelling is, naast het beperkte aantal aangetroffen afbeeldingen, geen enkele aanwijzing in het dossier aangetroffen. Hiermee zal ten gunste van verdachte rekening worden gehouden.

Gevangenisstraf te ontwrichtend
LJN: BM8265, Gerechtshof Amsterdam, 10 mei 2010
Met de raadsman is het hof echter van oordeel dat in het geval van de verdachte een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf bijzonder ontwrichtend zou werken. Daarbij is gelet op zijn gezinssituatie en zijn baan.
Ook neemt het hof in overweging dat de verdachte uit zichzelf een behandeling heeft gevolgd bij De Waag, welke behandeling ruim een jaar in beslag heeft genomen.
Alles afwegende is het hof van oordeel dat in dit geval kan worden volstaan met een voorwaardelijke gevangenisstraf van een zodanige duur dat deze de ernst van de feiten voldoende benadrukt en dat deze de verdachte ervan zal weerhouden opnieuw strafbare feiten te begaan. Tevens vindt het hof in het voorlichtingsrapport over de verdachte van de Reclassering Nederland d.d. 27 februari 2008 evenals de rechtbank aanleiding als bijzondere voorwaarde op te leggen dat de verdachte zich dient te houden aan de aanwijzingen van de Reclassering. Daarnaast acht het hof een taakstraf in de vorm van een werkstraf passend.
Kinderporno; 295 afbeeldingen; Straf: 6 mnd vw + 120 uur werkstraf
LJN: BL4830, Rechtbank Utrecht, 12 februari, 2010

De verdediging heeft primair aangevoerd dat als de rechtbank tot een bewezenverklaring komt, de rechtbank kan volstaan met een geheel voorwaardelijke (werk)straf, met de bijzondere voorwaarden welke volgens de reclassering zijn geÔndiceerd. De verdediging pleit er subsidiair voor de straf, zoals deze door de officier van justitie is geŽist, te matigen. De verdediging voert daartoe aan dat verdachte geen kwade bedoelingen had en, gezien zijn geestelijke vermogen, ook de ernst van het feit niet kan inzien. Verdachte heeft de afbeeldingen van publieke sites gedownload, heeft er niet voor betaald en geen afbeeldingen verspreid.


Kinderporno en ontucht met minderjarige
LJN: BL5419, Gerechtshof 's-Hertogenbosch, 26 janurai 2010
De raadsman heeft in het kader van de strafmaat bepleit dat:
- ter zake van het onder 1 ten laste gelegde feit rekening zal worden gehouden met de omstandigheden dat de verdachte de afbeeldingen niet heeft verspreid en dat [A] met het maken van die afbeeldingen zonder enige dwang heeft ingestemd;
- de verdachte ter zake van de onder 2 en 3 ten laste gelegde feiten schuldig zal worden verklaard zonder oplegging van straf, nu er sprake was van een juridisch onduidelijke situatie ten aanzien van het gezag over de minderjarige [A] en de vraag aan wie de zorg voor haar was toegewezen;
- gelet op alle feiten en omstandigheden, daarbij mede in aanmerking genomen verdachtes persoonlijkheidsstoornis en een laag recidiverisico, met een werkstraf al dan niet in combinatie met een voorwaardelijke gevangenisstraf kan worden volstaan.
Ten voordele van de verdachte heeft het hof rekening gehouden met het volgende.
- Uit het uittreksel van het Justitieel Documentatieregister d.d. 7 december 2009 blijkt dat de verdachte niet eerder ter zake van gelijksoortige strafbare feiten is veroordeeld.
- De psycholoog drs. J.F.L.M. van Kemenade heeft in een pro justitia rapport d.d. 18 juli 2008 geconcludeerd dat de verdachte volledig toerekeningsvatbaar moet worden geacht ten tijde van de ten laste gelegde feiten, maar dat hij wel lijdt aan een borderline persoonlijkheidsstoornis.
- Zowel de verdachte alsook de betrokken minderjarige zagen hun omgang met elkaar op enig moment als een relatie. De verdachte heeft de minderjarige daarbij niet gedwongen tot de seksuele contacten die zij hebben gehad. Het gebeurde met haar instemming, zodat het verwijt dat aan de verdachte moet worden gemaakt veeleer is dat dit tot stand kwam terwijl er sprake was van een afhankelijkheidsrelatie.

Behandeling psychotherapeut en gevolgen vanuit dorpsgemeenschap
LJN: BH9199, Rechtbank Leeuwarden, 26 maart 2009
Ten voordele van verdachte strekt dat hij, direct na de inbeslagname van de computers en andere gegevendragers met kinderporno, zich - door tussenkomst van de huisarts- onder behandeling heeft gesteld van een psychotherapeut. Deze behandeling is tot de dag van heden (thans reeds 1,5 jaar) voortgezet. Verdachte heeft aangegeven dat hij met de therapie nog langer zal doorgaan.
Daarnaast zal de rechtbank rekening houden met de grote gevolgen, die het bekend worden van de feiten in de dorpsgemeenschap waarin hij woont, voor verdachte heeft gehad. Ook zijn kinderen, vrouw en verdere familie in het dorp worden "aangekeken" op verdachtes wangedrag en worden buitengesloten bij bijvoorbeeld activiteiten van de buurtvereniging.
In het licht van hetgeen hiervoor is overwogen, is de rechtbank van oordeel dat de door de officier van justitie voorgestelde straf niet passend is. Zij komt tot de oplegging van een werkstraf voor de maximale duur. Daarnaast zal de rechtbank verplicht reclasseringstoezicht opleggen; dit gedurende een proeftijd van twee jaar, gekoppeld aan een voorwaardelijke gevangenisstraf van zes maanden. Voor de gekozen strafmodaliteit vindt de rechtbank steun in een, overzicht biedend, arrest van het gerechtshof Den Bosch van 18 december 2008,
LJN: BH2327.

Meegewekt aan onderzoek en verdachte erkent fout
LJN: BM5294, Rechtbank Utrecht, 12 mei 2010
Als strafverzwarende factor neemt de rechtbank in overweging dat verdachte zich gedurende een lange periode bezig heeft gehouden met het zoeken, downloaden en opslaan van kinderporno. Ook acht de rechtbank de grote hoeveelheid kinderporno die bij verdachte is aangetroffen strafverzwarend.
Als strafverminderende factoren neemt de rechtbank in overweging dat de afbeeldingen die verdachte in zijn bezit had alleen poserende meisjes betrof in de leeftijd van 11 tot 16 jaar, dat er geen afbeeldingen, waarbij seksuele handelingen met of door kinderen worden afgebeeld, zijn aangetroffen en dat verdachte niet heeft betaald voor het downloaden van de afbeeldingen.
Ook weegt de rechtbank het tijdsverloop in deze zaak mee ten gunste van verdachte.
Voorts overweegt de rechtbank dat verdachte vanaf het begin met de politie heeft meegewerkt en dat verdachte direct openheid van zaken heeft gegeven. Verdachte heeft het feit volledig bekend en is open over zijn problemen die tot het plegen van dit feit hebben geleid. Op de zitting heeft verdachte naar voren gebracht dat hij weliswaar naar kinderporno keek, maar dat het hem niet lekker zat dat hij dat deed. Verdachte gaf aan dat hij wist dat hij ontstellend fout bezig was, dat hij zich ontzettend schaamde en dat hij het schuldgevoel nooit zal kwijtraken. Verdachte is op dit punt oprecht op de rechtbank overgekomen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte met deze schuldbewuste proceshouding verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen.

Niet betaald voor de films
LJN: BM9261, Rechtbank Utrecht, 31 mei 2010
Als strafverminderende factoren neemt de rechtbank in overweging dat verdachte niet betaald heeft voor het downloaden van de films. Ook het tijdsverloop in deze zaak weegt de rechtbank mee ten gunste van verdachte. Voorts weegt de rechtbank in het voordeel van verdachte mee dat hij vanaf het begin met de politie heeft meegewerkt en dat hij direct openheid van zaken heeft gegeven. Verdachte heeft het feit volledig bekend en is open over zijn problemen die tot het plegen van de feiten hebben geleid. Verdachte heeft ter terechtzitting en eerder tegenover de politie verklaard dat hij zich ontzettend schaamt, zelf hulp heeft gezocht voor zijn problemen en dat hij er alles aan doet om in de toekomst herhaling te voorkomen. Verdachte is op dit punt oprecht op de rechtbank overgekomen. De rechtbank is van oordeel dat verdachte met deze schuldbewuste proceshouding verantwoordelijkheid neemt voor zijn handelen.

Baan, cooperatieve opstelling verdachte, bereid te werken aan problematiek
LJN: BM9584, Rechtbank Zwolle, 23 juni 2010
Uit het uittreksel justitiŽle documentatie blijkt echter, dat verdachte zich niet eerder schuldig heeft gemaakt aan strafbare feiten. Voorts heeft verdachte op dit moment een vaste baan. Tevens heeft verdachte zich gedurende het gehele onderzoek coŲperatief opgesteld, openheid van zaken gegeven en heeft hij zich bereid getoond te willen werken aan zijn problematiek. De rechtbank is dientengevolge van oordeel dat een onvoorwaardelijke gevangenisstraf verdachte onevenredig zou treffen in zijn persoonlijke belangen. De rechtbank is van oordeel dat een voorwaardelijke gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden met een proeftijd van 2 jaar passend en geboden is en als stok achter de deur zal dienen om verdachte te weerhouden zich in de toekomst opnieuw schuldig te maken aan strafbare feiten.

Verdachte is al met behandeling begonnen; 1ste keer kinderporno
LJN: BM9626, Rechtbank Zwolle, 17 juni 2010

De rechtbank is voorts van oordeel dat de ernst van het feit in beginsel dient te worden bestraft met een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf. Verdachte heeft echter verantwoordelijkheid voor zijn handelen genomen in die zin dat hij aan de noodzakelijke behandelingen zijn medewerking heeft verleend. Voorts is verdachte blijkens het uittreksel uit het documentatieregister niet eerder voor soortgelijke feiten met politie of justitie in aanraking gekomen. De rechtbank is gelet op het voorgaande en de omstandigheid dat het ook in het belang van verdachtes gezin is dat de gestarte hulpverlening wordt voortgezet, van oordeel dat een werkstraf in plaats van een onvoorwaardelijke gevangenisstaf op zijn plaats is. Gelet op het feit dat voor de hiervoor bedoelde behandelingen en het naleven van het alcoholverbod reeds een zeer forse inzet van verdachte zal worden gevergd, is de rechtbank van oordeel dat daarnaast kan worden volstaan met een werkstraf van geringere duur dan door de officier van justitie is geŽist.

Aanzienlijke hoeveelheid afbeeldingen, maar alleen voorwaardelijk ivm langdurige vrijwillige behandeling + geen recidive
LJN: BN1787, Gerechtshof Leeuwarden, 19 juli 2010
Het hof heeft de op te leggen straf bepaald op grond van de aard en ernst van het feit, de omstandigheden waaronder dit is begaan en de persoon van verdachte.
Het hof heeft bewezen verklaard dat verdachte gedurende een periode van ruim een half jaar een aanzienlijke hoeveelheid (digitale) foto's en films, bevattende kinderporno, in zijn bezit heeft gehad. Een internationaal onderzoek naar de vervaardiging, verspreiding en afname van dit materiaal leidde naar - onder meer - het IP-adres van verdachte. De politie trof in zijn computer ongeveer 26.000 foto's en 672 filmbestanden aan met - zo bleek na onderzoek door een ter zake deskundige - seksuele handelingen en gedragingen met en door voornamelijk zeer jeugdige jongens en meisjes. In een onbekend aantal gevallen waren daar zelfs baby's, peuters en kleuters bij betrokken, hetgeen valt aan te merken als kinderporno van de ergste soort. Het is een feit van algemene bekendheid dat kinderen, die voor de vervaardiging van kinderporno in letterlijke zin zijn gebruikt en geŽxploiteerd, als gevolg daarvan in tal van opzichten worden beschadigd en nog jaren, zo niet levenslang, de ontwrichtende gevolgen ondervinden van hetgeen zij hebben moeten doorstaan en de daarmee gepaard gaande vernederingen.
Verdachte heeft erkend dat hij op zijn computer aanvankelijk per ongeluk, maar gaandeweg bewust heeft "doorgelinkt" naar kinderpornosites en vervolgens aangetroffen bestanden heeft gedownload. Verdachte deed dat - naar eigen zeggen - uit nieuwsgierigheid, maar heeft tevens verklaard dat hij het materiaal bekeek als hij seksueel opgewonden was. "Ik heb daar een bepaalde bevrediging in gevonden", aldus verdachte.
Door aldus te handelen heeft verdachte een bijdrage geleverd aan het in stand houden van de productie van kinderporno. Immers, waar geen afnemers zijn, zal doorgaans evenmin een markt in stand kunnen blijven.
Het hof heeft voorts gelet op het de verdachte betreffend uittreksel uit het justitieel documentatieregister van 22 maart 2010. Daaruit blijkt dat verdachte, behoudens een beboete verkeersovertreding, nimmer met politie en justitie in aanraking is geweest.
Uit de reclasseringsrapportage van 22 augustus 2008 komt naar voren dat het thans ter beoordeling staande feit - kort gezegd - niet zozeer verband houdt met een pedofiele aanleg al wel met verdachtes in sociaal opzicht geÔsoleerde bestaan en stemmingsproblematiek. De kans op recidive werd (destijds) als laag, maar wel aanwezig gezien.
De rechtbank Leeuwarden heeft verdachte een deels onvoorwaardelijke gevangenisstraf opgelegd. Het namens verdachte ingestelde hoger beroep is niet gericht tegen de bewezenverklaring, maar tegen dat deel van de straftoemeting. Hoewel de aard en de ernst van hetgeen ook het hof bewezen heeft verklaard oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf zonder meer rechtvaardigt, zal daartoe in hoger beroep niet worden overgegaan. Het hof heeft bij deze beslissing gelet op het feit dat - hoewel er geen sprake is van overschrijding van de redelijke termijn als bedoeld in artikel 6 van het EVRM - het inmiddels om een gedateerd feit gaat en dat ervůůr noch erna sprake is geweest van justitiecontacten. Van doorslaggevende betekenis voor de bepaling van de strafmodaliteit is echter het gegeven dat verdachte reeds 2,5 jaar op vrijwillige basis wordt behandeld door de Ambulante Forensische Psychiatrie (AFP). Uit een door de raadsman ter terechtzitting overgelegd behandelplan d.d. 16 maart 2010 komt naar voren dat verdachte deze therapie inmiddels in groepsverband voortzet. Uit de rapportage en hetgeen ter terechtzitting naar voren is gekomen blijkt dat verdachte na afronding van het zogeheten delictscenario meer zicht heeft gekregen op de (toenmalige) functie van kinderporno in zijn bestaan en de in dit opzicht bestaande risico- en beschermende factoren. In de thans gevolgde behandeling wordt onder meer aandacht besteed aan delictpreventie, uitbreiding van copingmechanismen en het versterken van het zelfbeeld. Verdachte heeft ter terechtzitting gesteld daar baat bij te hebben.
Gelet op het vorenstaande is het hof van oordeel dat oplegging van een onvoorwaardelijke gevangenisstraf het reeds geruime tijd geleden ingezette therapeutisch proces zou doorkruisen, waarmee één van de hoofddoelen van strafoplegging, te weten de speciale preventie, niet zou zijn gediend. Aan verdachte zal dan ook een voorwaardelijke gevangenisstraf worden opgelegd, waaraan de bijzondere voorwaarde wordt verbonden dat hij zich houdt aan de door de reclassering te geven aanwijzingen en voorschriften. Hoewel ter beoordeling van de reclassering, ligt het in dit verband voor de hand dat verdachte zijn behandeling door de AFP voortzet. Daarnaast zal het hof aan verdachte een werkstraf opleggen van de wettelijk maximaal toegestane duur.

 

Relatief beperkt aantal afbeeldingen; niet betaald en niet verspreid
LJN: BN2104, Rechtbank Utrecht, 20 juli 2010
Als strafverminderende factoren neemt de rechtbank in overweging dat bij verdachte een relatief beperkt aantal bestanden is aangetroffen. Voorts overweegt de rechtbank dat verdachte niet heeft betaald voor het downloaden van de afbeeldingen en dat hij de afbeeldingen ook niet heeft verspreid. Verder heeft verdachte openheid van zaken gegeven en blijkt uit het uittreksel JustitiŽle Documentatie dat verdachte niet eerder met justitie in aanraking is geweest.

 

Publiciteit en tuchtmaatregelen
LJN: BN3131, Gerechtshof 's-Gravenhage, 4 augustus 2008 
Het hof ziet aanleiding af te zien van het opleggen van een (deels) onvoorwaardelijke gevangenisstraf, zoals in eerste aanleg is opgelegd en door de advocaat-generaal is gevorderd, onder meer omdat de verdachte zich recent onder behandeling heeft laten stellen teneinde zijn als verslavend ervaren gedrag te kunnen controleren, en omdat de strafzaak voor de verdachte door de publiciteit en tuchtmaatregelen inmiddels een sanctionerend en corrigerend effect heeft gehad.

Geen hogere straf dan normaal
LJN: BO5186, Rechtbank 's-Gravenhage, 26 november 2010
Verdachte heeft zich schuldig gemaakt aan het in bezit hebben van kinderpornografische afbeeldingen en films. Verdachte heeft gedurende een periode van negen maanden naar dit soort afbeeldingen gezocht en deze gedownload en bewaard op zijn computer. De officier van justitie heeft een straf geŽist die zwaarder is dan de nog tot voor kort geŽiste en opgelegde straffen in soortgelijke gevallen. De officier van justitie heeft daartoe verwezen naar de nieuwe binnen het Openbaar Ministerie geldende richtlijnen. Naar het oordeel van de rechtbank verhoudt oplegging van een straf als door de officier van justitie geŽist zich niet met de huidige stand van zaken in de straftoemeting en druist die te zeer in tegen het beginsel van gelijke berechting. Gelet op al hetgeen [...] is overwogen met name gelet op het feit dat het aantal aangetroffen beelden relatief gering is en verdachte gedurende een relatief korte periode kinderporno in bezit had is de rechtbank van oordeel dat, hoewel het een zeer ernstig feit betreft, een onvoorwaardelijke vrijheidsbenemende straf niet passend en geboden is. De rechtbank zal evenwel een forse werkstraf opleggen. Werkstraf voor de tijd van 180 uren; voorwaardelijke gevangenisstraf van 6 maanden, proeftijd 5 jaar, onder de bijzondere voorwaarde: reclasseringstoezicht, ook als dat inhoudt begeleiding dor en/of (ambulante) behandeling bij De Waag
zie ook LJN: BO5163, Rechtbank 's-Gravenhage, 26 november 2010

Geplaatst op 21-02-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur
Laatst bewerkt op 28-11-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

 • Tekst bewerken
 • Tekstgeschiedenis tonen
  Datum Tijd Door
  28-11-2010 23:22:18 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  13-08-2010 17:12:12 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  06-08-2010 11:08:45 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  24-07-2010 17:21:59 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  21-07-2010 17:11:33 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  04-07-2010 22:31:21 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  04-07-2010 22:25:04 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  28-06-2010 22:37:13 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  19-06-2010 18:29:11 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  24-05-2010 00:47:27 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  05-03-2010 14:43:24 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  05-03-2010 14:08:14 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  27-02-2010 12:32:56 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken
  21-02-2010 20:09:01 mr. J.J. van 't Hoff Bekijken

Snelle links

Deze website

 • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart