Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Berekening WOZ-waarde woning

De gemeente Roermond heeft in de onderhavige zaak de waarde van een woning in het kader van de Wet WOZ niet op basis van de daadwerkelijke verkoopcijfers per de peildatum van de in de vergelijking betrokken panden bepaald. Die verkoopcijfers zijn, alvorens ze in de vergelijking zijn betrokken, gecorrigeerd aan de hand van diverse andere verkopen zoals die ten grondslag liggen aan een marktanalyse. Hiermee beoogt de gemeente verkopen van vergelijkbare panden tegen (extreem) hoge en (extreem) lage prijzen buiten beschouwing te laten. De rechtbank heeft overwogen dat voormelde berekeningsmethode voor de rechtbank daarmee niet controleerbaar en/of inzichtelijk is. De rechtbank beschikt immers niet over de marktgegevens die hebben geleid tot de vaststelling en correctie van de gebruikte verkoopcijfers. Dat maakt verder dat de betekenis van de opgevoerde vergelijkingspanden voor de bepaalde waarde van weinig betekenis is nu de concrete verkoopprijzen van die panden niet in relatie staan tot de in de vergelijking betrokken transacties. Gelet op het vorenstaande heeft de rechtbank geoordeeld dat de gemeente niet voldoende heeft aangetoond dat de bepaalde waarde niet te hoog is. Het beroep is dan ook gegrond verklaard en het bestreden besluit vernietigd.
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Peildatum dient in beschikking WOZ te worden vermeld

De stukken van het geding zijn niet toereikend om een conclusie toe te laten omtrent de waarde op de peildatum (eventueel met toepassing van artikel 19, eerste lid, van de wet WOZ: naar de staat op 1 januari 2001). Het hof vindt dan ook aanleiding de ambtenaar op te dragen binnen vier maanden na verzending van deze uitspraak opnieuw uitspraak op bezwaar te doen met inachtneming van deze uitspraak van het hof.
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Ligging en uitstraling belangrijke factoren om WOZ-waarde te bepalen

Voor het vaststellen van de WOZ-waarde is het van belang dat wordt gekeken naar vergelijkingsobjecten die qua ligging en uitstraling vergelijkbaar zijn met de onroerende zaak waarvan de waarde wordt vastgesteld
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Berekening WOZ-waarde

De Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ) neemt de waarde in vrije staat als vertrekpunt voor de waardering van onroerende zaken. Voor de waarde (in vrije staat) moet volgens de wetsgeschiedenis van een bepaalde vooronderstelling worden uitgegaan. De waarde is “de prijs welke door de meestbiedende koper besteed zou worden bij aanbieding ten verkoop op de voor de zaak meest geschikte wijze na de beste voorbereiding”.
Bekijk het document.

Geplaatst op 10-06-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vergoeding kosten taxatierapport in WOZ-procedure

Vergoeding kosten taxatierapport in WOZ-procedure
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Beperking toetsing WOZ-waarde; Fierensmarge

Deze zaak betreft een regeling die met ingang van 1 januari 2005 is ingevoerd in artikel 26a van de Wet waardering onroerende zaken (Wet WOZ). De Wet WOZ regelt de waardebepaling van onroerende zaken met het oog op de heffing van diverse belastingen. De vaststelling van de WOZ-waarde door de gemeenten leidt tot een groot aantal bezwaarschriften en daarop volgende beroepsprocedures voor de belastingrechter. De regeling van artikel 26a van de Wet WOZ is ingevoerd om het aantal bezwaar- en beroepschriften over de waardevaststelling te beperken. De regeling geldt voor gevallen waarin de gemeente de waarde van een onroerende zaak vaststelt op een hoger bedrag dan de waarde volgens de normen van de Wet WOZ, maar de afwijking binnen een bepaalde – beperkte – marge blijft. Artikel 26a van de Wet WOZ komt erop neer dat de waarde die door de gemeente is vastgesteld in deze gevallen niet via bezwaar en beroep kan worden betwist. Deze marge wordt in de praktijk de Fierensmarge genoemd; de regeling is in de wet opgenomen op grond van een amendement van het Tweede Kamerlid Fierens.
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Hoogste verkoopprijs van referentiewoning is niet automatisch de WOZ-waarde

Wet WOZ. In het licht van hetgeen door belanghebbende is gesteld en overgelegd, acht het Hof de onderbouwing door de Inspecteur van de door hem vastgestelde waarde niet inzichtelijk. Het Hof houdt het er voor dat hij de waarde van de woning heeft bepaald op basis van verkoop van het pand [a-straat 2]. Het Hof is van oordeel dat de aldus vastgestelde waarde niet aannemelijk is geworden.
Bekijk het document.

Geplaatst op 23-02-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Mix van waarderingsmethoden voor vaststelling WOZ-waarde toegestaan

De waarde van de niet-woning is vastgesteld op twee manieren, namelijk door middel van de vergelijkingsmethode en door middel van de huurwaardekapitalisatiemethode.Een combinatie van waarderingsmethoden, is niet ongeoorloofd. Waarderingsmethoden zijn immers slechts hulpmiddelen bij de waardebepaling; toetssteen voor de vastgestelde waarde is uiteindelijk het bepaalde in artikel 17, tweede lid, van de Wet WOZ (vergelijk HR 29 november 2000, nr. 35 797, BNB 2001/52). Verweerder heeft de waardevastelling echter onvoldoende onderbouwd.)
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-03-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Bepaling waarde woning kan onder omstandigheden adhv verkoopgegevens

De rechtsopvatting van de heffingsambtenaar dat verkoopgegevens van objecten, die in het kader van de afwikkeling van een echtscheiding of erfenis zijn verkocht, niet bruikbaar zijn, is naar het oordeel van het Hof niet in zijn algemeenheid juist. De heffingsambtenaar heeft naar het oordeel van het Hof ten onrechte het verkoopcijfer van een object, waarvan een groter deel van het perceel dan gebruikelijk voor en naast de woning ligt, buiten beschouwing gelaten.
Bekijk het document.

Geplaatst op 30-03-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart