Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Grondslag onderzoek naar de rijgeschiktheid bij drugs

Ingevolge artikel 130, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 (hierna: Wvw) doen de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen personen, indien bij hen een vermoeden bestaat dat de houder van een rijbewijs niet langer beschikt over de rijvaardigheid dan wel over de lichamelijke of geestelijke geschiktheid, vereist voor het besturen van een of meer categorieŽn van motorrijtuigen waarvoor dat rijbewijs is afgegeven, daarvan zo spoedig mogelijk schriftelijk mededeling aan het CBR onder vermelding van de feiten en omstandigheden die aan het vermoeden ten grondslag liggen. Bij ministeriŽle regeling worden de feiten en omstandigheden aangewezen die aan het vermoeden ten grondslag dienen te liggen en worden ter zake van de uitoefening van deze bevoegdheid nadere regels vastgesteld.

Ingevolge artikel 6, derde lid, aanhef en onder a, van de Regeling maatregelen rijvaardigheid en geschiktheid (hierna: Regeling) besluit het CBR dat betrokkene zich dient te onderwerpen aan een onderzoek naar de geschiktheid in geval van feiten of omstandigheden als genoemd in de bij deze regeling behorende bijlage 1, anders dan die vermeld onder A, onderdeel III, Rijgedrag, of onder B, onderdeel III, Drogerende stoffen Alcohol.

In bijlage I, onder B, onderdeel III Drogerende stoffen onder het kopje Andere drogerende stoffen worden, voor zover thans van belang, als feiten en omstandigheden onder andere genoemd:

b. betrokkene is in het bezit van een gebruikershoeveelheid drogerende stoffen en uit een door betrokkene aan de politie afgelegde verklaring blijkt dat deze voor eigen gebruik is;

c. betrokkene staat bij de politie bekend als gebruiker van drogerende stoffen.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wilt u meer informatie over het CBR onderzoek rijgeschiktheid ivm drugs, download dan de uitgebreide informatiebrochure op www.onderzoeknaarderijgeschiktheid.nl

Geplaatst op 05-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur
Laatst bewerkt op 16-09-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart