Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Drugsafhankelijkheid en alcoholverslaving kan stoornis zijn

Voor wat betreft de drugsafhankelijkheid kan m.i. dezelfde maatstaf worden gehanteerd als bij alcoholverslaving. In HR 23 september 2005, NJ 2007, 230 m.nt. J. Legemaate (BJ 2005, 35 m.nt. W. Dijkers) is de opvatting dat een alcoholverslaving nooit een stoornis van de geestvermogens in de zin van de Wet Bopz kan opleveren, uitdrukkelijk verworpen. Of in een voorkomend geval sprake is van een stoornis van de geestvermogens van zodanige aard dat een vrijheidsbeneming gerechtvaardigd is, moet, telkens voor ieder individueel geval afzonderlijk, worden vastgesteld op basis van een objectief geneeskundig onderzoek door een specialist (d.w.z.: een psychiater). De enkele omstandigheid dat de betrokkene verslaafd is, is daartoe niet voldoende. Van belang is of de verslaving gepaard gaat met (andere) psychische stoornissen van zodanige ernst dat het denken, voelen, willen, oordelen en doelgericht handelen daardoor zo ingrijpend worden beďnvloed dat aan de betrokkene het veroorzaakte gevaar niet kan worden toegerekend omdat de stoornis de gevaarvolle daden van de betrokkene overwegend beheerst.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-02-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Verzoek contra-expertise kan alleen gemotiveerd worden afgewezen

Verzoek contra-expertise kan alleen gemotiveerd worden afgewezen
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-02-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Premisse dat door vier deskundigen `dementie' is vastgesteld en dat uit neuropsychologisch onderzoek blijkt van toenemende cognitieve beperkingen is zonder nadere motivering, welke ontbreekt, niet begrijpelijk

Op zichzelf is voor de lezer van de beschikking de gevolgtrekking begrijpelijk dat, indien een stoornis van de geestvermogens zoals dementie is aangetoond door vier deskundigen waaronder ten minste één deskundige die niet bij de behandeling is betrokken, de rechter van oordeel is dat over de aard van de stoornis voldoende duidelijkheid is verkregen om een beslissing te kunnen nemen over het verzoek van de officier van justitie. Echter, de premisse dat door vier deskundigen `dementie' is vastgesteld en dat uit neuropsychologisch onderzoek blijkt van toenemende cognitieve beperkingen is zonder nadere motivering, welke ontbreekt, niet begrijpelijk. Hetzelfde geldt voor de vaststelling dat sprake is van gedragsstoornissen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-03-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Stoornis buiten DSM IV kan ook

Geen rechtsregel brengt mee dat een stoornis van de geestvermogens in de zin van deze bepaling slechts kan worden aangenomen indien die is omschreven in de DSM IV
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-04-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Bij alcoholverslaving is bijkomende psychiatrische stoornis vereist

In dit geval is weliswaar vastgesteld dat er bij de patiënt sprake was van een alcoholverslaving, maar van comorbiditeit was geen sprake, omdat slechts werd gesproken over een ’vermoeden’ van een persoonlijkheidsstoornis en die stoornis dus niet daadwerkelijk was vastgesteld. Bovendien is noch uit de geneeskundige verklaring, noch uit hetgeen de psychiater ter zitting heeft verklaard, af te leiden dat er bij de vastgestelde alcoholafhankelijkheid sprake is van een dusdanige ernstige stoornis, dat zij de gevaarvolle daden van betrokkene overwegend beheerst. In feite verruimt de Hoge Raad daarmee - hetgeen zij al eerder had gedaan - het gevaarscriterium bij alcoholverslaving uit 2005 met een zodanige ernstige alcoholverslaving (zonder bijkomende psychiatrische stoornis) dat die verslaving de gevaarvolle daden van de patiënt overwegend beheerst.
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Symptomen geestesstoornis hoeven niet continu aanwezig te zijn

Voor de beoordeling van dat laatste zijn ook relevant de zogenaamde ’beloopkenmerken’ , dus: de ontwikkeling van de geestesstoornis in de tijd;
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-01-2018, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart