Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Second opinion

Second opinion UWV bij arbeidsongeschiktheid
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-05-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Bij zwangerschapsverlof geen recht op extra toeslagen bovenop salaris

HvJ EU 01/07/2010, zaaknr. C-194/08, Gassmayr; bij zwangerschapsverlof geen recht op extra toeslagen bovenop salaris
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-07-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Handelen in strijd met gedragsregels arbeidsongeschiktheid geen reden voor ontslag op staande voet

Handelen in strijd met gedragsregels arbeidsongeschiktheid geen reden voor ontslag op staande voet; vrouw had verzuimd om verblijfplaats op te geven
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-06-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen loondoorbetalingsverplichting 104 weken na tweede uitval (na 10 jaar)

Arbeidsrecht; art. 7:629, 658a BW. Wettelijk stelsel brengt mee dat, indien werknemer als gevolg van re-integratie andere (passende) werkzaamheden is gaan verrichten, zonder dat de passende arbeid de bedongen arbeid is geworden, en hij na afloop van de periode van 104 weken opnieuw door ziekte uitvalt, werkgever niet gehouden is (wederom) loon door te betalen. Ook art. 6:248 lid 1 breng dat niet mee
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-10-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Bij arbeidsongeschiktheid tijdens vakantie mag werknemer volledige vakantieperiode later nogmaals opnemen

Artikel 7, lid 1, van richtlijn 2003/88/EG van het Europees Parlement en de Raad van 4 november 2003 betreffende een aantal aspecten van de organisatie van de arbeidstijd moet aldus worden uitgelegd dat het zich verzet tegen nationale bepalingen op grond waarvan een werknemer die arbeidsongeschikt wordt tijdens de periode van jaarlijkse vakantie met behoud van loon, niet het recht heeft om deze met de periode van arbeidsongeschiktheid samenvallende jaarlijkse vakantie op een later tijdstip te nemen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 26-06-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Nieuw ziektegeval; nieuw loondoorbetalingsverplichting

Loonvordering ex artikel 7:629 BW. De kantonrechter is voorshands van oordeel dat sprake is van een nieuw ziektegeval en dus is er voor de werkgever opnieuw een loondoorbetalingsplicht van 104 weken. Werkgever heeft de arbeidsovereenkomst met werknemer opgezegd nadat het UWV een ontslagvergunning had verleend. Nu sprake is van een nieuw ziektegeval, die thans nog voortduurt, geldt het opzegverbod tijdens ziekte ex artikel 7:670 lid 1 BW. Het door werkgever gegeven ontslag is dan ook nietig. De arbeidsovereenkomst duurt thans voort. Werkgever is dan ook tot loondoorbetaling aan werknemer verplicht.
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-11-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

De werknemer heeft in beginsel een grote mate van vrijheid bij de bepaling van de wijze waarop hij wenst te genezen

De werknemer heeft in beginsel een grote mate van vrijheid bij de bepaling van de wijze waarop hij wenst te genezen. Die vrijheid is gebaseerd op de horizontale werking van het recht op lichamelijke integriteit en het recht op eerbiediging van het privéleven, zoals onder meer vastgelegd in artikel 11 Gw en in artikel 8 EVRM. De in bedoelde grondrechten vastgelegde vrijheden kunnen in horizontale verhoudingen, zoals tussen werkgever en werknemer, worden toegepast door middel van belangenafweging. Indien blijkt dat die rechten op een zodanige wijze worden uitgeoefend dat dit tot vertraging of belemmering van het genezingsproces leidt, kan van de werkgever niet worden gevergd dat hij het loon van de werknemer gedurende die periode van vertraging doorbetaalt. Van een zodanige belemmering of vertraging van het herstel is hier, naar het voorlopig oordeel van de kantonrechter, geen sprake.
Bekijk het document.

Geplaatst op 20-11-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen vergoeding ondanks tekortschieten re-integratie

Ontbinding arbeidsovereenkomst op verzoek werkgever na drie jaar arbeidsongeschiktheid; ondanks tekortschieten van werkgever in re-integratie geen reden voor toekenning van een vergoeding aan werknemer nu niet aannemelijk is geworden dat zij aan haar re-integratie tweede spoor wil werken omdat zij het standpunt inneemt dat zij niet kan werken.
Bekijk het document.

Geplaatst op 18-02-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Loon derde jaar ziekte op 70%

Arbeidszaak. Kort geding. Vordering tot betaling van loon in 3e ziektejaar nadat het UWV aan werkgever een loonsanctie heeft opgelegd. Omvang van het verschuldigde loon moet, bij gebrek aan contractuele bepaling ter zaje en gezien de wettelijke bepalingen, op 70% daarvan worden gesteld en niet op 100% zoals werknemer meent.
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-02-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Reintegratie via bureau is onvoldoende; actieve betrokkenheid werkgever vereist

Afwijzing van verzoek tot ontbinding dat is ingediend na afloop van de periode van de loonsanctie (1 jaar). Door concentratie op re-integratie tweede spoor heeft werkgever onvoldoende inspanningen gepleegd voor re-integratie eerste spoor.
Bekijk het document.

Geplaatst op 08-04-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Hoogstens loonstop voor gedeelte arbeidsgeschiktheid bij weigering passende arbeid

loondoorbetaling bij ziekte; sanctie van volledige of gedeeltelijke looninhouding; weigeren passende arbeid; art. 629 lid 3 BW
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-05-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Volledige loonstop bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?

Volledige loonstop bij gedeeltelijke arbeidsongeschiktheid?
Bekijk het document.

Geplaatst op 19-08-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Uitval vanwege arbeidsconflict - verplichtingen werkgever

Uitval vanwege arbeidsconflict - verplichtingen werkgever
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-09-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Strenge regels bij situatieve arbeidsongeschiktheid; Mak/SGBO, LJN: BC7669

Strenge regels bij situatieve arbeidsongeschiktheid; Mak/SGBO, LJN: BC7669
Bekijk het document.

Geplaatst op 21-10-2013, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart