Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Jurisprudentie

Jurisprudentie binnen het geselecteerde onderwerp.

Te veel ontvangen loon soms voor risico werkgever

Werknemer met een gemiddeld urencontract voor 33 uur heeft volgens werkgever te weinig uren gewerkt, waarover het uitbetaalde uurloon wordt teruggevorderd. Tevens wordt de tegenwaarde van teveel opgenomen vakantieuren gevorderd. Ktr: Nu de werkgever het rooster bepaalde viel een mogelijk tekort aan gewerkte uren binnen haar risicosfeer. Art. 7.628 lid 1. Teveel toegekende vakantie uren leveren geen rechtsgrond op tot vergoeding door de werknemer, tenzij partijen vooraf anders zijn overeengekomen. Artikel 7.641 lid 1 BW heeft geen reflexwerking. Her haling van Ktr. Zaandam 31/3/1994 LJN AD 2082 en Ktr. A'dam 24/2/1995 LJN AI 9155.
Bekijk het document.

Geplaatst op 28-04-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Uitleg gratificatieregeling; Gratificatie geen verworven recht

Uitleg gratificatieregeling. In de gratificatieregeling is aan de directie van werkgever een discretionaire bevoegdheid toegekend om, na overleg met de ondernemingsraad, al dan niet een gratificatie uit te keren. Deze regeling is geen “dode letter” geworden omdat de directie van werkgever hierover jaarlijks contact heeft gehad met de ondernemingsraad. Voldoende aannemelijk dat over 2009 en forse daling van winst heeft plaatsgevonden, zodat werkgever kon en mocht beslissen dat over 2009 geen gratificatie zou worden uitgekeerd. De gratificatieregeling is geen arbeidsvoorwaarde of verworven recht. Geen sprake van willekeur of strijd met goed werkgeverschap.
Bekijk het document.

Geplaatst op 25-08-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Vordering wegens achterstallige bonus

Vordering van werknemer tot betaling door werkgever van achterstallige bonus en schadevergoeding wegens vervallen aandelenopties. Wel recht op bonus, want werkgever heeft geen targets gesteld en er moet van worden uitgegaan dat werknemer naar behoren heeft gefunctioneerd. Geen recht op schade als gevolg van vervallen aandelenopties. Beroep op optievervalbeding (verval opties bij uitdiensttreding) niet naar maatstaven van redelijkheid en billijkheid onaanvaardbaar.
Bekijk het document.

Geplaatst op 02-09-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen afspraken doelstellingen prestatiebonus voor risico werkgever

Juist in een situatie als de onderhavige, waarbij geen doelstellingen zijn vastgesteld, rust op de werkgever een plicht om tijdig duidelijk te maken op welk punt zij ontevreden is over de werknemer, dit toe te lichten en zo mogelijk aan te geven hoe dit te verbeteren. In het geval van [werknemer] is dit niet gebeurd, althans Serco heeft hiertoe onvoldoende gesteld.
Bekijk het document.

Geplaatst op 09-10-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Eenzijdige verlaging loon door werkgever niet toegestaan muv bijz. omstandigheden

Eenzijdige verlaging loon door werkgever niet toegestaan muv bijz. omstandigheden
Bekijk het document.

Geplaatst op 29-11-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Betaling overwerk pas na uitdrukkelijke opdracht en na akkoord werkgever

Uit zowel de arbeidsovereenkomst als de CAO blijkt dat eerst van overwerk sprake is als daaraan een opdracht van de werkgever ten grondslag ligt. Dat daarvan in de door [geďntimeerde] opgestelde overzichten van op het werk aanwezige extra minuten sprake is geweest, dan wel dat [appellante] er mee ingestemd heeft dat zij langer doorwerkte, is gesteld noch gebleken. Dat [appellante] in de jaren 2002 tot 2004 enige overuren heeft uitbetaald betekent, anders dan [geďntimeerde] ingang wil doen vinden, niet dat [appellante] daarmee heeft erkend dat haar berekeningswijze ook voor andere jaren de juiste zou moeten zijn, nog daargelaten dat [geďntimeerde] thans op weinig inzichtelijke wijze ook de afrekeningen over de jaren 2002-2004 ter discussie stelt.
Bekijk het document.

Geplaatst op 06-12-2010, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Arbeidsovereenkomst met andere BV dan waarvoor werknemer werkzaam is; loonvordering op beide BV's

Directeur/eigenaar van twee vennootschappen sluit vaststellingsovereenkomst. Later beroept hij zi h erop dat die overeenkomst namens één van de vennootschappen is gesloten. Tevergeefs. De andere vennootschap is ook verplicht tot nakoming omdat de directeur/eigenaar ervan op de hoogte was dat de ene vennootschap niet in staat was te betalen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 15-08-2011, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Salarisvermindering na vervallen functie in kader van reorganisatie is in casu niet redelijk

Een werknemer wordt, tijdens ziekte, geconfronteerd met een reorganisatie. Zijn tot dan toe vervulde functie is gewijzigd en wordt thans uitgeoefend door een andere werknemer. Het nieuwe salaris, behorend bij de nieuwe functie van werknemer, is substantieel lager. Het geschil gaat met name om de vraag of werknemer dit aanmerkelijk lagere salaris moet accepteren. De kantonrechter oordeelt in kort geding dat dit niet het geval is, maar stelt tevens vast dat dit niet betekent dat werknemer in het geheel geen wijziging in zijn salaris zou moeten accepteren.
Bekijk het document.

Geplaatst op 05-03-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen verplichting tot terugbetaling reiskostenvergoeding voor werknemer die carpoolde

Geen verplichting tot terugbetaling reiskostenvergoeding voor werknemer die carpoolde
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-08-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Loon bij ziekte niet obv overwerkuren

Loon bij ziekte niet obv overwerkuren
Bekijk het document.

Geplaatst op 01-11-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Geen loon voor beschikbaarheidsdiensten takelwagen

Geen loon voor beschikbaarheidsdiensten takelwagen
Bekijk het document.

Geplaatst op 03-12-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

All-in uurloon toegestaan

Werknemer is van 2007 tot 2011 in dienst geweest bij een Grand Cafe op basis van een oproepcontract. In het volgens de horeca-cao opgestelde contract staat vermeld dat hij een uurloon ontvangt inclusief vakantietoeslag en vakantiedagen. Hij zou wel op vakantie mogen, maar had het loon tijdens die vakantiedagen dan al ontvangen. Op de maandelijks gegeven loonstroken is een uitsplitsing gemaakt in het bruto uurloon, de vakantietoeslag en de vakantiedagen. Werknemer is minstens eenmaal twee weken aaneengesloten op vakantie geweest. Na het einde van het dienstverband claimt werknemer (nogmaals) uitbetaling van vakantietoeslag en vakantiedagen, omdat het op grond van de wet niet zou zijn toegestaan een zogenaamd all-in uurloon te betalen. De kantonrechter wijst de vordering af. Maandelijkse uitbetaling van vakantietoeslag is zonder meer toegestaan. Wat betreft de vakantiedagen wordt overwogen dat het hier niet een afkoop van vakantiedagen betrof, maar het vooruitbetalen van het tijdens de vakantie te genieten loon. Dat zou de werknemer kunnen belemmeren om op vakantie te gaan, wanneer het vooruitbetaalde loon voor andere zaken als vakantie wordt gebruikt. Nu het modelcontract in de cao staat, en daarmee aan de onderhandelingsvrijheid van vakbonden raakt, nu aan werknemer een contract was aangeboden waarbij de vakantieuitbetaling wel pas tijdens de vakantieopname zou plaatsvinden en nu de huidige wijze van uitbetaling niet belemmerd heeft dat werknemer daadwerkelijk op vakantie ging, acht de kantonrechter het contract geldig en kent de werknemer niet nogmaals een vergoeding toe voor niet-genoten vakantiedagen.
Bekijk het document.

Geplaatst op 27-01-2014, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart