Nieuwe tekst plaatsen Nieuw document uploaden Deeplink naar document

Resultaatsbeoordeling en intrekken toevoeging

In civiel- en bestuursrechtelijke zaken vindt na afloop van de zaak een resultaatsbeoordeling plaats. De Raad voor Rechtsbijstand beoordeelt dan na de indiening van de declaratie of de rechtzoekende op basis van het financiŽle resultaat van de zaak waarvoor de toevoeging werd verleend alsnog in staat moet worden geacht de kosten van rechtsbijstand zelf te dragen. Getoetst wordt of de rechtzoekende een geldsom of een vordering op een geldsom ontvangt ten hoogte van tenminste 50% van het heffingvrij vermogen.

Heffingsvrij vermogen i.v.m. resultaatsbeoordeling in 2013 (onder voorbehoud): € 21.139
Toeslag per minderjarig kind: € 2779,00 
Bij 65+ geldt nog een extra heffingsvrij vermogen van maximaal € 27.984,00


De beoordeling vindt plaats indien de zaak is geŽindigd. Wanneer beroep, hoger beroep, of cassatie is ingesteld vindt de beoordeling op een later moment plaats. Er moet een directe relatie zijn tussen de verleende rechtsbijstand en de opbrengst. Het resultaat van de zaak moet bestaan uit een geldsom of een vordering met betrekking tot een geldsom. Derhalve telt volgens de Memorie van Toelichting de waarde van goederen die de rechtzoekende ontvangt niet mee voor de resultaatsbeoordeling. In dat verband valt te denken aan de waarde van onroerende of roerende zaken: zoals grond, een pand, een woning, een auto, een caravan, meubels, sieraden, antiek etc. De eigen woning die tijdens de echtscheidingsprocedure is verkocht heeft wel een opbrengst.

In het geval waarin partijen bij een echtscheidingstoevoeging zich verzoenen, is een resultaatsbeoordeling niet aan de orde, omdat partijen als resultaat van de zaak geen (vordering op) een geldsom krijgen.

De oorsprong, de rechtstitel of de bestemming van de opbrengst van de zaak zijn niet van belang. Derhalve tellen als resultaat onder meer mee: achterstalling loon, een loondervinguitkering, een ontbindingsvergoeding/afkoopsom, schadevergoeding/smartengeld en bij echtscheiding een betaling/vordering wegens overbedeling en de opbrengst van de verkoop van de woning, ook indien de woning reeds tijdens de echtscheidingsprocedure reeds is verkocht.

Bij het bepalen van de hoogte van de geldsom gaat het om het netto bedrag dat wordt uitgekeerd, bijvoorbeeld loon na aftrek van loonheffing en premies.
Betalingen ineens of vorderingen op betaling ineens, met terugwerkende kracht, van eerder te ontvangen periodieke bedragen (loon, uitkering, alimentatie) worden wel in aanmerking genomen. Indien het resultaat ertoe leidt dat rechtzoekende ook gehouden is tot terugbetaling van loon- of inkomstenvervangende uitkeringen worden deze terugbetalingen tevens als (negatief) resultaat van de zaak beschouwd, mits deze uitkeringen betrekking hebben op dezelfde periode en de terugbetaling is aangetoond.
Aanspraken op toekomstige periodiek te ontvangen bedragen (loon, uitkering,alimentatie) worden niet gekapitaliseerd en niet in aanmerking genomen.

Wanneer het financiŽle resultaat meer bedraagt dan 50% van het heffingvrije vermogen, zal de Raad voor Rechtsbijstand de verleende toevoeging intrekken. De rechtzoekende heeft dan met terugwerkende kracht geen aanspraak meer op gesubsidieerde rechtsbijstand. Achteraf bezien is er dan nooit een toevoeging verleend. Bijgevolg dient de rechtzoekende de door de advocaat verrichte werkzaamheden zelf te vergoeden tegen het door die advocaat gehanteerde honorarium. Echter hierop is een uitzondering mogelijk.

Ondanks intrekking toevoeging toch vaststelling vergoeding

De Raad kan de vergoeding voortaan ook vaststellen als de toevoeging is of wordt ingetrokken vanwege het behaalde financiŽle resultaat in de zaak. Dit is het gevolg van een recente uitspraak van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (200807150/1/H2). Een ingetrokken toevoeging op grond van de resultaatbeoordeling staat de vaststelling van de vergoeding dus niet meer in de weg.

De advocaat heeft dan de keuze: n.l. afrekenen met zijn cliŽnt op basis van zijn uurhonorarium, maar de advocaat kan de Raad ook verzoeken om de gebruikelijke vergoeding vast te stellen en de advocaat kan dan genoegen nemen met deze vergoeding en niet nog een extra bedrag vragen bij zijn cliŽnt. Een cliŽnt zou hier van tevoren over kunnen onderhandelen en het zou goed zijn als de advocaat hem van de handelswijze in dit soort situaties op de hoogte zou brengen.

 

Alleen in het geval van zwaarwegende omstandigheden kan van de intrekking van de toevoeging worden afgeweken. Deze zwaarwegende omstandigheden moeten aannemelijk worden gemaakt.

Indien een rechtzoekende een vordering heeft en nog niet over de desbetreffende geldsom kan beschikken, wil dat niet zeggen dat er sprake is van zwaarwegende omstandigheden. De wetstekst spreekt immers duidelijk over een vordering.

Van zwaarwegende omstandigheden kan pas worden gesproken indien een vordering of geldsom oninbaar is, bijvoorbeeld vanwege faillissement of omdat conservatoir derdenbeslag is gelegd op de geldsom c.q. de vordering, waardoor de geldsom niet binnen afzienbare tijd beschikbaar is. Eén en ander moet aannemelijk worden gemaakt, bijvoorbeeld met een vonnis of een brief van de deurwaarder.

Ook indien de rechtzoekende de opbrengst van de zaak voor een bepaald doel wil bestemmen of al heeft bestemd, zoals de aflossing van een schuld of voor specifieke uitgaven, zoals de aankoop van een woning of andere goederen, of een pensioenvoorziening, is er geen sprake van zwaarwegende omstandigheden.

Verdere vermogen speelt geen rol
Bij de toevoegingaanvraag wordt het vermogen in Box 3 getoetst met behulp van gegevens van de Belastingdienst (peiljaar is T-2). Als aan het einde van de zaak een resultaatsbeoordeling moet worden gemaakt, speelt dit vermogen daarbij geen verdere rol. Er wordt bij de resultaatsbeoordeling alleen gekeken naar de opbrengst van de zaak, en dus niet naar vermogen dat al bij de aanvraag in ogenschouw is genomen.

Zie ook:

Geplaatst op 21-12-2009, door Beheerder,
Laatst bewerkt op 20-12-2012, door mr. J.J. van 't Hoff, VTH Advocatuur

Snelle links

Deze website

  • Toevoegen aan favorieten

Advocatenstart